SYNDYK3

Dąbrowa Górnicza 03.09.2018r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY

Syndyk masy upadłości INFRA PA Sp. z o.o. w upadłości w Katowicach ul. Porcelanowa 25 , Katowice, sprzeda w trybie sprzedaży z wolnej ręki prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Tychach w rejonie ulicy Żorskiej wchodzących w skład masy upadłości.

 1. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego wskazanych niżej niezabudowanych nieruchomości gruntowych.

 1. Działki gruntu objęte księgą wieczystą KW Nr KA1T/00066643/9 położone w Tychach w rejonie ulicy Żorskiej stanowiące własność Skarbu Państwa:
 2. a) działka nr 3887/77 o powierzchni 0,1251 ha,
 3. b) działka nr 3888/77 o powierzchni 0,0611 ha,
 4. c) działka nr 3896/77 o powierzchni 0,0611 ha,
 5. d) działka nr 3897/77 o powierzchni 0,1483 ha,
 6. e) działka nr 3900/77 o powierzchni 0,0933 ha,
 7. f) działka nr 3901/77 o powierzchni 0,1753 ha.

Wartość rynkowa netto : 671.965,00 zł.

 1. Udział 8/64 w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu objętych księgą wieczystą KW Nr KA1T/00070736/9 położonych w Tychach w rejonie ulicy Żorskiej stanowiących własność Skarbu Państwa:
 2. a) działka nr 3540/76 o powierzchni 0,0339 ha,
 3. b) działka nr 3902/77 o powierzchni 0,2683 ha.

Wartość rynkowa netto : 54.367,00 zł.

 1. Działki gruntu objęte księgą wieczystą KW Nr KA1T/00020675/8 położone w Tychach w rejonie ulicy Żorskiej stanowiące własność Skarbu Państwa:
 2. a) działka nr 1148/86 o powierzchni 0,0096 ha,
 3. b) działka nr 1150/86 o powierzchni 0,0027 ha.

Wartość rynkowa netto : 10.238,00 zł.

Sprzedaż nastąpi po najwyższej zaoferowanej cenie.

Zastrzeżenie: Szczegółowy i wiążący opis nieruchomości zawierają operaty szacunkowe. Wyciągi z operatów szacunkowych zostały zamieszczone na stronie internetowej syndyka: www.kancelaria-sularz.pl

Stan prawny nieruchomości tak jak wykazano w księdze wieczystej i w rejestrze gruntów. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem nieruchomości zawartym w niniejszym Regulaminie, a stanem prawnym i faktycznym wykazanym w księdze wieczystej, rejestrze gruntów oraz operacie szacunkowym, decyduje treść księgi wieczystej, rejestr gruntów i operat szacunkowy.

KLIKNIJ TUTAJ ABY ZOBACZYĆ OPERATY

Stan prawny nieruchomości tak jak wykazano w księdze wieczystej i w rejestrze gruntów. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem nieruchomości zawartym w niniejszym Regulaminie, a stanem prawnym i faktycznym wykazanym w księdze wieczystej, rejestrze gruntów oraz operacie szacunkowym, decyduje treść księgi wieczystej, rejestr gruntów i operat szacunkowy.

 1. WYMOGI FORMALNE OFERTY
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
 3. Przedmiotem oferty mogą być wyłącznie wszystkie działki wskazane w pkt. I.
 4. Oferty zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu należy składać w Kancelarii Syndyka na adres: Krzysztof Sularz Syndyk masy upadłości INFRA PA sp. z o.o. w upadłości , 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Przybylaka 14, w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Przetarg – sygn. akt X GUp- 44/16/4” w terminie do 30.10.2018r.

Decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka. Syndyk jest uprawniony do przedłużenia terminu składania ofert.

 1. Oferta powinna zawierać:

– dokładne oznaczenie nazwy i adresu oferenta oraz status prawny oferenta,

– w przypadku przedsiębiorców aktualny wypis z właściwego rejestru (KRS/Ewidencja Działalności Gospodarczej),

– w przypadku osób nie będących przedsiębiorcami kserokopia dowodu osobistego,

– w przypadku, jeżeli oferent działa przez pełnomocnika , do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo sporządzone w formie aktu notarialnego,

– oferowaną cenę netto z dodanym sformułowaniem, iż cena netto zostanie powiększona o podatek VAT według stawki zgodnej z obowiązującymi przepisami, o ile taki podatek wystąpi,

– dowód wpłacenia wadium,

– podpisy osób umocowanych do reprezentacji oferenta,

– oświadczenie stwierdzające, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń,

– oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu i akceptacji jego warunków,

– oświadczenie oferenta o dysponowaniu środkami finansowymi na pokrycie w całości ceny sprzedaży,

– zgodę właściwego organu , o ile jest wymagana zgodnie ze statusem oferenta, na zaciągnięcie zobowiązania na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

– oświadczenie oferenta o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów i opłat związanych z zakupem przedmiotu przetargu.

 1. W przypadku, jeżeli oferta jest niekompletna, Syndyk jest uprawniony do wezwania Oferenta o uzupełnienie oferty w zakreślonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

III. WADIUM

 1. Każdy oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do postępowania , wpłacić wadium w wysokości 10.000,00 zł, nie później niż na jeden dzień przed upływem terminu składania ofert; za dzień zapłaty wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego upadłego, tj: INFRA PA sp. z o.o. w upadłości: 59 1050 1360 1000 0090 3095 9945
 2. Wadium wniesione przez oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w ciągu siedmiu dni od daty otwarcia ofert.
 3. Wadium przepada, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu oferty, w terminie 40 dni od dnia wyboru oferty.
 4. W przypadku nie uiszczenia całości ceny nabycia najpóźniej na dwa dni przed wyznaczoną przez Syndyka datą zawarcia umowy sprzedaży, nabywca traci złożone wadium.
 5. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
 6. Nie zostaną dopuszczone do udziału w postępowaniu oferty nie odpowiadające wymogom określonym w niniejszym Regulaminie
 7. Wyboru oferty dokonuje Syndyk. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Syndyk wybiera ofertę z najwyższą zaoferowaną ceną.
 8. Cena oferowana jest ceną netto.
 9. Do ceny zostanie dodany podatek VAT według stawki zgodnej z obowiązującymi przepisami, o ile podatek taki wystąpi.
 10. ZAWARCIE UMOWY
 11. Syndyk powiadamia niezwłocznie uczestników postępowania o jego wyniku.
 12. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany będzie do zawarcia umowy sprzedaży w terminie 40 dni od dnia powiadomienia Oferenta o wyborze jego oferty.
 13. Oferent, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany do zapłaty w całości ceny sprzedaży najpóźniej na 2 dni przed uzgodnioną przez strony datą zawarcia umowy sprzedaży.
 14. W umowie sprzedaży zostanie wyłączona odpowiedzialność za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży lub odpowiedzialność za zgodność przedmiotu sprzedaży z umową, chyba że nie pozwalają na to obowiązujące przepisy.
 15. Kupujący ponosi wszelkie koszty i opłaty związane z zakupem nieruchomości.
 16. W przypadku, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, odmówi zawarcia umowy, w takim przypadku Syndyk jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży z oferentem , który zaoferował najwyższą cenę.
 17. Strony są zwolnione z obowiązku zawarcia umowy, bez jakichkolwiek wzajemnych roszczeń, w przypadku wykonania przez Gminę Tychy prawa pierwokupu przewidzianego w art. 109-111 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami.
 18. POZOSTAŁE WARUNKI SPRZEDAŻY
 19. Regulamin przetargu oraz wyciąg z operatów szacunkowych przedmiotu sprzedaży jest dostępny na stronie internetowej Syndyka: www.kancelaria-sularz.pl
 20. Dodatkowe informacje w przedmiocie przetargu można uzyskać pod adresem email: k.signum@box43.pl
 21. Przystępując do przetargu oferent w całości i bez zastrzeżeń akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 22. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu oraz odwołania przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny, w takim przypadku uczestnikom przetargu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.
 23. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone w prasie o zasięgu regionalnym, oraz na internetowych portalach ogłoszeń sprzedaży nieruchomości.

Syndyk masy upadłości

Krzysztof Sularz