SYNDYK2

Dąbrowa Górnicza 01.10.2018r.

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY

Syndyk BSW Silesia sp. z o.o. w upadłości w Chorzowie
ul. 
Stefana Batorego 48, sprzeda w trybie sprzedaży z wolnej ręki rzeczy ruchome wchodzące w skład masy upadłości.

 

 

 1. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

1 . Przedmiotem sprzedaży są następujące rzeczy ruchome:

 1. a) granulator paszowy ,
 2. b) linia domielająca,
 3. d) natłuszczarka do paszy,

 

KLIKNIJ TUTAJ ABY ZOBACZYĆ OPERATY MASZYN

 

 1. Szczegółowy opis każdej ze wskazanych wyżej rzeczy ruchomych zawiera wycena sporządzona przez rzeczoznawcę ds. wyceny środków i megaukładów technicznych Piotra Laskowskiego dostępna na stronie internetowej syndykawww.kancelaria-sularz.pl
 2. Rzeczy ruchome będące przedmiotem sprzedaży znajdują się w miejscowości Brzeźnica,  gmina Biała , woj. opolskie.  Wskazane rzeczy ruchome można oglądać po uzgodnieniu terminu z syndykiem , tel. 601 97 85 09 .
 3. Zbycie nastąpi po najwyższej oferowanej cenie.

 

 1. WYMOGI FORMALNE OFERTY
 2. Ofertę można składać łącznie dla wszystkich ruchomości lub odrębnie dla każdej z ruchomości , o której mowa w pkt. I.
 3. Ofertę nabycia ruchomości, na warunkach określonych w regulaminie można przesłać:
 4. a) na adres e-mail: k.signum@box43.pl

lub:

 1. b) do Biura Syndyka BSW Silesia sp. z o.o. w upadłości na adres:

Syndyk masy upadłości BSW Silesia sp. z o.o. w upadłości

Krzysztof Sularz , ul. Przybylaka 14, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Oferty należy składać najpóźniej do dnia 15.11.2018r.

 1. Oferent jest związany ofertą przez okres 40 dni od daty wskazanej w pkt. 2, co oznacza , iż w tym okresie oferta nie może być przez oferenta odwołana.

 

 1.  Przyjęcie oferty nastąpi przez zawarcie pisemnej umowy sprzedaży.

 

III. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

 1. Wyboru oferty dokonuje Syndyk.
 1. Sprzedaż nie dochodzi do skutku w razie braku oferty spełniającej warunki regulaminu,
 2. W przypadku jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży, Syndyk jest uprawniony do wyboru oferty spośród pozostałych ofert.
 3. Oferentowi, którego oferta nie została wybrana , nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Syndyka.
 4. ZAWARCIE UMOWY
 5. W umowie sprzedaży ruchomości zostanie wyłączona odpowiedzialność 
  Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży , chyba że nie pozwalają na to obowiązujące przepisy,
 6. Umowa sprzedaży ruchomości zawarta zostanie w terminie do 14 dni    od daty    rozstrzygnięcia sprzedaży  po uprzednim wpłaceniu całej ceny nabycia na rachunek bankowy  sprzedającego.
 7. Wszelkie koszty i opłaty związane z zakupem ruchomości ponosi Kupujący.
 8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w miejscowości Brzeźnica, gmina Biała, woj. opolskie.

 

 1. POZOSTAŁE WARUNKI SPRZEDAŻY 

 

 1. 1. Informacji udziela Syndyk, kontakt  mail: k.signum@box43.pl
 2. 2. Nie zostaną dopuszczone do udziału w sprzedaży oferty nie odpowiadające wymogom
  określonym w niniejszym regulaminie oraz nieczytelne lub budzące wątpliwości
  co do ich treści. 
 1. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania  bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, w takim przypadku uczestnikom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.

 

 

Syndyk

Krzysztof Sularz