SYNDYK1

Syndyk GESA Polska Energi S.A. w upadłości w Katowicach, sprzeda w trybie sprzedaży z wolnej ręki rzeczy ruchome wchodzące w skład masy upadłości.

 

 1. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

1 . Przedmiotem sprzedaży są następujące rzeczy ruchome:

 

Lp.

Nazwa

Szt.

1.

HP LaserJet5 Pro M1217 nfw

1

2.

Biurka Ikea

6

3.

Krzesła 6  x 49,50

6

4.

Krzesło obrot. Black

3

5.

Filiżanki, cukiernica

1

6.

Tablica Office B.

1

7.

Niszczarka

1

8.

Termos do biura

1

9.

Regał, szafka Ikea

1

10.

Smartfony Galaxy S

2

11.

Stół konferencyjny Ikea

1

12.

Smartfon BE

1

13.

Stół Ikea

1

14.

Art. biurowe

1

 

Uwaga:

 1. a) syndyk nie odpowiada za możliwość uruchomienia ani za funkcjonowanie urządzeń, o których mowa w poz. 1, 10,12,
 2. b) wszystkie wskazane wyżej rzeczy są rzeczami używanymi.
 3. Fotografie ruchomości, o których mowa w pkt. 1 są zamieszczone na stronie internetowej syndykawww.kancelaria-sularz.pl
 4. Rzeczy, o których mowa powyżej można oglądać w Kancelarii Syndyka za uprzednim uzgodnieniem terminu.
 5. WYMOGI FORMALNE OFERTY
 6. Ofertę można  składać odrębnie dla każdej z ruchomości , o której mowa w pkt. I lub na wszystkie ruchomości łącznie.
 7. Ofertę nabycia ruchomości, na warunkach określonych w regulaminie, należy składaćw formie elektronicznejna adres:  k.signum@box43.pl w terminie do dnia 29.01.2018r.

 8. Oferta powinna zawierać:

–      oznaczenie oferenta,

–      oferowaną cenę netto  z dodanym sformułowaniem, iż cena netto zostanie powiększona o podatek VAT według obowiązującej stawki, o ile taki podatek wystąpi,

–      oświadczenie  oferenta o akceptacji regulaminu sprzedaży,

 

 1. Przyjęcie oferty nastąpi przez zawarcie pisemnej umowy sprzedaży.

 

III. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

 

 1. Wyboru oferty dokonuje Syndyk.
 1. Sprzedaż nie dochodzi do skutku w razie braku oferty spełniającej warunki regulaminu.
 2. W przypadku jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży, Syndyk jest uprawniony do wyboru oferty spośród pozostałych ofert.
 3. Oferentowi, którego oferta nie została wybrana , nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Syndyka.
 4. ZAWARCIE UMOWY
 5. W umowie sprzedaży ruchomości zostanie wyłączona odpowiedzialność 
  Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży , chyba że nie pozwalają na to obowiązujące przepisy.

 

 1. Umowa sprzedaży ruchomości zawarta zostanie w terminie do 14 dni    od daty    wyboru oferty  po uprzednim wpłaceniu całej ceny nabycia na rachunek bankowy  sprzedającego.

 

 1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w Biurze Syndyka w Dąbrowie Górniczej ul. Przybylaka 14.
 2. POZOSTAŁE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

 1. Informacji udziela Syndyk, kontakt; mail: k.signum@box43.pl
 2. Nie zostaną dopuszczone do udziału w sprzedaży oferty nie odpowiadające wymogom
  określonym w niniejszym regulaminie oraz nieczytelne lub budzące wątpliwości
  co do ich treści,
 1. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania  bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, w takim przypadku uczestnikom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.

 

 

Syndyk masy upadłości

Krzysztof Sularz